باران به جهان آمد

بیست و سومین زادروز باران خجسته باد

 

25 مهر، زادروز باران شاد باد

 

آغاز سال 23 بارانی بر همگان شاد باد

 

بیست و پنج مهر آمد، باران به جهان آمد

از خنده‌ی ناز او، خوبی چه دوان آمد

با آمدن او شد، دنیا پر زیبایی

آسمان لبالب شد، عشقش چه روان آمد

دستان محبت باز افتاده به دور دل

دل در طلب مهرش، در ماه خزان آمد

خندید و دل مادر از خنده‌ی نازش پر

بابا ز گل رویش خندید و به جان آمد

از شوق حضور او، آسمان پر از او شد

بارش بگرفت این دل، باران به جهان آمد

 

7 مهر 1387

 

آغاز سال بیست و سه بارانی بر همگان شاد باد

 

25 مهر، زادروز باران شاد باد

 

بیست و سومین زادروز باران خجسته باد

/ 0 نظر / 19 بازدید