دلبر

به انجم دسته دسته اختران را

به شب در پای گیسوی تو دیدم

به دنیا هر چه گل در باغ گل است

به سجده بر سر کوی تو دیدم

بجانم تیر از آن چشمان جادو

روان از قوس ابروی تو دیدم

شمیم رازقی یا نرگس و یاس

رهین منت از بوی تو دیدم

شراب خنده‌ات مستم اگر کرد

بدستم ساغر موی تو دیدم

ببوسم گونه و پا و سرت را

سرورم را فقط در جان دلجوی تو دیدم

شاعر: حسین منوچهری

/ 0 نظر / 8 بازدید